Điều Khoản Sử Dụng

1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với HoleTex Academy. Trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này.

2. Điều Khoản Dịch Vụ

Khi bạn sử dụng dịch vụ của HoleTex Academy, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không nên sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên HoleTex Academy, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khóa học, video, bài giảng, tài liệu, logo, và thiết kế trang web, đều thuộc sở hữu của HoleTex Academy.

4. Quyền và Trách Nhiệm của Người Dùng

Khi sử dụng dịch vụ của HoleTex Academy, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sao chép, phân phối, hoặc sử dụng nội dung của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp hiện hành.

5. Thay Đổi Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web của chúng tôi.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://contact@holetex.com.

Ngày cập nhật cuối cùng: 20/04/2024