Chính sách Bảo mật

1. Giới thiệu

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin thanh toán khi bạn đăng ký tài khoản, mua khóa học hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, để giao tiếp với bạn, để tiếp thị và quảng cáo, và để bảo vệ chúng tôi và người dùng của chúng tôi.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp được mô tả trong Chính sách Bảo mật này hoặc với sự đồng ý của bạn.

5. Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không hợp pháp.

6. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa thông tin cá nhân của bạn, và bạn cũng có quyền từ chối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

7. Dữ liệu Thanh toán

Chúng tôi hiểu rằng bảo mật thông tin thanh toán của bạn là vô cùng quan trọng. Chúng tôi sử dụng nền tảng thanh toán PayOS để xử lý tất cả các giao dịch thanh toán. PayOS là một nền tảng thanh toán uy tín, đã được chứng nhận và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.

Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin thẻ hoặc tài khoản thanh toán của bạn. Tất cả thông tin thanh toán của bạn được mã hóa và xử lý trực tiếp thông qua PayOS, đảm bảo rằng thông tin thanh toán của bạn được bảo vệ tối đa.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại contact@holetex.com.

Ngày cập nhật cuối cùng: 20/04/2024